Obec Jarošov

Přejít na obsah
Dnes je 6.12.2019, svátek má Mikuláš.
Obec Jarošov
Obecní úřad
SDH Jarošov
Mateřská škola
Kontakt
OBEC JAROŠOV
Jarošov čp. 96
PSČ: 569 66
 
tel.: 461 638 150
obec.jarosov@tiscali.cz

Legislativa

Obecná legislativa

č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

Oborová legislativa

Oblast integrovaného záchranného systému

č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 

Oblast krizového managementu

č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon

č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Usnesení vlády České republiky

č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, se zapracováním změn schválených usnesením vlády

č. 21 ze dne 5. ledna 2005

 

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Oblast obrany č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č.280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č.51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Oblast utajovaných skutečností

č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č.523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

č.524/2005 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č.525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

č.526/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

Oblast životního prostředí

č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona

č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

 
Aktuality z obce

17. listopadu 2019

...

11. listopadu 2019

Ve dnech 18. a 19.11.2019 bude v Jarošově chodit kominík. Kdo má zájem o vymetení komína...

24. října 2019

...

22. října 2019

V pátek 25. 10. 2019 od 16:00 do 17:15 proběhne pravidelný podzimní svoz...

27. září 2019

Zastupitelstvo Obce Jarošov Vás zve na workshop k urbanistické studii lokality   u...
Doporučujeme
Anketa
Není vyhlášena žádná aktuální aketa.
---
---
hlasů: 2
---
---
hlasů: 1
---
---
hlasů: 1
Počet hlasujících: 4
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti