GDPR - Informační povinnost správce osobních údajů

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala Obec Jarošov pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní ukoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí. Ten samý pověřenec byl jmenován i pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:                                       Ing. Klára Hudečková                                                                                              tel.: +420 720 073 518                                                                                               e-mail: poverenec@litomysl.cz                                                                                adresa: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Účel zpracování osobních údajů - Obec jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovány, pokud je zpracování nezbytné pro:

  • splnění právních povinností, které se na obec vztahují (např. vyřízování podnětů, žádostí o informace)
  •  plnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí)
  • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena (např. kontaktní údaje členů orgánů obce pro zajištění komunikace s občany)
  • ochranu práv a oprávněných zájmů obce, jako je ochrana osob a majetku obce, ochrana života a zdraví osob 
  • ve vyjímečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovány na základě uděleného souhlasu subjetku údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předáním úřadům, institucím či jiným orgánům není obci uloženo zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů

Požadavku subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude soubjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobním údajů (www.uoou.cz).