Krizové řízení obce

LEGISLATIVA

Obecná legislativa

č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

Oborová legislativa

Oblast integrovaného záchranného systému

č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 

Oblast krizového managementu

č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon

č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona

č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Usnesení vlády České republiky

č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, se zapracováním změn schválených usnesením vlády

č. 21 ze dne 5. ledna 2005

 

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Oblast obrany č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č.280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č.51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Oblast utajovaných skutečností

č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č.523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

č.524/2005 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č.525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

č.526/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

Oblast životního prostředí

č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona

č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

Havarijní a krizové plánování

a) Havarijní plánování

V souladu se zákonem č.239/2000 Sb. (o IZS) a vyhláškou MV č.328/2001 Sb. (k provedení zákona 239/2000 Sb.) zpracovává HZS kraje Havarijní plán kraje jako základní dokument pro řešení mimořádných událostí. Obec s rozšířenou působností Litomyšl obdržela výpis z tohoto plánu pro její správní obvod.

 

Havarijní plán je členěn na:

1. Informační část, která obsahuje:

- analýzu možného vzniku mimořádné události a její následky

- zásady provedení záchranných a likvidačních prací - ohrožení obyvatelstva

 

2. Operativní část řeší:

- síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce

- poskytovaná pomoc z jiné úrovně

 

3. Plány konkrétních činností řeší postupy při provádění záchranných a likvidačních prací:

- Plán varování

- Plán evakuace

- Plán nouzového přežití

- Plán ukrytí

- Traumatologický plán - a další (celkem 15)

 

Mimořádná událost (dále jen MU) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostřední a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

b) Krizové plánování V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) a vyhláškou MV č. 462/2000 Sb. (k provedení zákona 240/2000 Sb.) zpracovává HZS kraje Krizový plán kraje jako základní dokument pro řešení krizových situací. Krizový plán je základním, ale i obsáhlým dokumentem pro řešení krizových situací. Vymezuje působnost a odpovědnost orgánů veřejné správy a jiných orgánů, hodnotí možná krizová rizika a jejich dopad na území. Rozsáhlou přílohovou část tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace. Havarijní plánování je součástí krizového plánování a Havarijní plán kraje je přílohou Krizového plánu kraje.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu - dále krizové stavy. Krizové stavy :

 

1. Stav nebezpečí - může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladná opatření v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů.

2. Nouzový stav - může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.

Stav ohrožení státu - může vyhlásit Parlament na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Informace pro obyvatele pro případ ohrožení

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - Hasičský záchranný sbor.

Při předávání zprávy uveďte:

• kde hoří (došlo k úniku nebezpečné látky)

• co hoří

• své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte

• po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie.

--------------------------------------------------------------------------------

OBECNÉ ZÁSADY

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

• RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

• NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

• VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

• NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

• NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

• POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

• UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

• UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

--------------------------------------------------------------------------------

VAROVNÝ SIGNÁL

V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ"... po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

--------------------------------------------------------------------------------

ZVUK SIRÉNY

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady. Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

--------------------------------------------------------------------------------

KDY ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE.

• Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.

• Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

 

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

• Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

• Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

--------------------------------------------------------------------------------

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Ped povodní::

• Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.

• Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.

• Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.

• Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.

• Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda. •Připravte si evakuační zavazadlo.

 

Při povdni::

• Opusťte ohrožený prostor.

• V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).

• Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou. Po povodni:

• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.

• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika. •Informujte se o místech humanitární pomoci.

• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

--------------------------------------------------------------------------------

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENÁ EVAKUACE

- Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.

- Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.

- Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.

- Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

--------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADY PRO OPOŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE

- Uhaste otevřený oheň v topidlech.

- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

- Uzavřete přívod vody a plynu.

- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

- Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

- Kočky a psy si vezměte s sebou.

- Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

--------------------------------------------------------------------------------

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Evakuační zavazadlo obsahuje:

• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

• Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

• Toaletní a hygienické potřeby.

• Léky, svítilnu.

• Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

• Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

--------------------------------------------------------------------------------

UKRYTÍ OBYVATELSTVA

- Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.

- Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele.

- Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.

- Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.

--------------------------------------------------------------------------------

PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU

- Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky.

- Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.

- U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.

--------------------------------------------------------------------------------

TERORISTICKÉ AKCE

1) ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

• Nedotýkejte se podezřelého předmětu.

• Otevřete dveře a okna.

• Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.

• Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.

• Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).

• Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.

• Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.

• V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

 

2) TERORISTICKÁ AKCE (za použití střelných zbraní)

• Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.

• Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.

• Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.

• Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.

• Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.

• Zachovejte klid a rozvahu.

--------------------------------------------------------------------------------

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PŘ DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEPEČNÝH LÁTEK

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace. Nezbytná doporučení:

• Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.

• Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.

• Vypněte ventilaci.

• Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

• Připravte si prostředky improvizované ochrany.

• Připravte si evakuační zavazadlo.

• Budovu opusťte jen na pokyn.

--------------------------------------------------------------------------------

HAVÁRIE S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK DO ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými, či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace. Nezbytná doporučení:

• Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.

• Uzavřete a utěsněte okna a dveře.

• Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. •Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

• Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.

• Připravte si evakuační zavazadlo. •Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.

• Budovu opusťte jen na pokyn.

--------------------------------------------------------------------------------

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVITĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM POSTŘEDÍ

Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.

• K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.

• Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

• Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

• Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.

• Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.

• Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu. Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

--------------------------------------------------------------------------------

KDE ZÍSKAT INFORMACE

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě. Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.